ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 22

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 5 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 17,081 ครั้ง

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๒)

                   โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงสถานบริการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อการ เร่งตรวจหาเชื้อ และสอบสวนโรค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีประกาศดังต่อไปนี

                 ๑. ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

                      ๑.๑  เขตวัฒนา

                      ๑.๒  เขตคลองเตย

                      ๑.๓  เขตบางแค

                  ๒. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด นอกจากข้อ 1 ซึ่งพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน แต่ยังปิดไม่ครบ ๑๔ วัน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ปิดสถานที่ให้ครบ 14 วัน

                  ๓. กรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตรวจพบการแพร่ระบาดในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ให้ปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ปิดสถานที่

                   ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                   อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลตํารวจเอก

(อัศวิน ขวัญเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศ​ปิดฯ ฉบับ​ที่ 22.pdf 621 KB 1645