กทม. รวมพลังจิตอาสาพร้อมผู้ค้าร่วมล้างทำความสะอาดตลาด สร้างความมั่นใจปลอดภัยโควิด-19 ก่อนเปิดการค้าในวันพรุ่งนี้

7 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง

       

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

          โดยวันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้างทำความสะอาดตลาดบางแค โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค เจ้าหน้าที่สำนักงานบางแค ประชาชนจิตอาสา ผู้ประกอบการ เจ้าของแผง และผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค จำนวนประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดภาสม และแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค ร่วมกันทำความสะอาดแผงค้าของตัวเอง โดยดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล พร้อมเก็บขยะ สะสางของเหลือใช้ทั้งหมด เพื่อรวบรวมให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางแคได้เตรียมรถน้ำและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ สนับสนุนการล้างตลาดอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ กรุงเทพมหานคร พร้อมผู้ค้าและผู้ประกอบการตลาดบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้ร่วมมือร่วมใจกันล้างทำความสะอาดตลาดในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะมีการลงตรวจความพร้อมของตลาดเพื่อพิจารณาเปิดตลาดในวันที่ 8 เม.ย.64 ซึ่งเมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ได้มีการตรวจประเมินมาตรฐานตลาดบางแค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย และสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กองสุขาภิบาลอาหาร และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักงานเขตบางแค ร่วมตรวจประเมิน ผลการตรวจพบว่าบางตลาดยังอยู่ระหว่างการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การปรับปรุงพื้นตลาดและรางระบายน้ำ นอกจากนี้ การตรวจสภาพตลาดทั้งหมดโดยรวมยังพบว่าบางตลาดแสงสว่างไม่เพียงพอ แผงค้าบางแผงมีสภาพเก่า ชำรุด มีการสะสมของไว้ที่แผง มีหยากไย่ ฝุ่นละออง มีการต่อเติมแผงในแนวตั้งไว้แขวน/วาง/เก็บของ พบหนูในตลาด มีน้ำเสียตกค้างในรางระบายน้ำ ที่พักขยะไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย คณะทีมตรวจจึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการตลาดดำเนินการดังนี้ 1. ปรับปรุงแผงค้าที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี 2. ทำความสะอาดแผงค้า ไม่สะสมสิ่งของ และจัดวางหรือเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ไม่ต่อเติมแผงและวางสิ่งของในแนวตั้งที่จะไปขัดขวางการระบายอากาศ 4. จัดทำป้ายที่แสดงหมายเลขแผง ชื่อผู้ค้า ติดตั้งที่แผงอย่างชัดเจน 5. จัดให้มีทางเดินภายในตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลดความแออัดในตลาด และไม่ต่อเติมหรือวางสินค้าล้ำแผง ทำให้กีดขวางทางเดิน 6. เพิ่มแสงสว่างในตลาด 7. ปรับปรุงพื้นและรางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถระบายน้ำได้ดี 8. ดำเนินการกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค 9. ปรับปรุงที่พักขยะรวมให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น สามารถป้องกันแมลงและสัตว์นำโรคได้ 10. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

          โดยในวันนี้ นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งว่าสามารถเปิดตลาดได้หรือไม่ ซึ่งในภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการและผู้ค้า ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะการปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ำ มีการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และระบบระบายอากาศ โดยดำเนินการติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก ซึ่งจากการตรวจประเมินในวันนี้มั่นใจว่า กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าในการปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไป จากการตรวจความเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัยในวันนี้ กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นตรงกันว่า สามารถเปิดตลาดบางแคเพื่อทำการค้าได้ในวันพรุ่งนี้ (8 เม.ย. 64) จำนวน 5 ตลาด ยกเว้นตลาดวันเดอร์ ซึ่งจะเปิดภายหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเจ้าของตลาดยังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตั้งพัดลมระบายอากาศไม่แล้วเสร็จ จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มผู้ค้าในตลาดพื้นที่เขตบางแค โดยกรุงเทพมหานคร ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 คัน มาทำการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ของผู้ค้ารอบเป็นที่ 3 จำนวนประมาณ 3,500 คน ซึ่งผู้ค้าที่จะสามารถทำการค้าในตลาดบางแคได้นั้น จะต้องผ่านการ SWAB ครบ 3 ครั้ง และได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบรับรองผลตรวจโควิด-19 เพื่ออนุญาตให้ทำการค้าได้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนที่จะมาใช้บริการอีกด้วย

          อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้ค้าและประชาชนผู้ใช้บริการตลาด ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา อย่าได้ประมาท และใส่อย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมคนจำนวนมาก รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาด ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้

-------(ชลลดา/พัทธนันท์ สปส. รายงาน)-------

อัลบั้มภาพ