กทม. เฝ้าระวังโควิด-19 เข้มงวด ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดและแคมป์คนงาน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

 

กทม. เฝ้าระวังโควิด-19 เข้มงวด ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดและแคมป์คนงาน

           (16 มิ.ย. 64) เวลา 08.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ในตลาดและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างพื้นที่เขตยานนาวา โดยมี นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสำนักงานเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ชุดบูรณาการร่วมกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 รอ. ร่วมลงพื้นที่

              รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตลาด โดยตรวจคัดกรองด้วยวิธีเก็บตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายตลาดละ 75 คน รวมจำนวน 450 คน แบ่งพื้นที่การตรวจออกเป็น 2 จุด โดยจุดคัดกรองจุดที่ 1 บริเวณตลาดรุ่งเจริญ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแผงค้าจำ นวน 422 แผง มีผู้ค้าคนไทย 200 คน และต่างด้าว 50 คน และตลาดไฮโซ มีแผงค้า จำนวน 98 แผง มีผู้ค้าคนไทย 31 คน และต่างด้าว 17 คน และจุดที่ 2 บริเวณวัดดอกไม้ คัดกรองกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าจากตลาดวัดดอกไม้ ตลาดลานทราย ตลาดเพิ่มทรัพย์ และตลาดบางโพงพาง

            ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันกการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมทั้งแผนการบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ชุมชน และแคมป์ก่อสร้าง จะดำเนินการในระดับเขต และบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

 

              จากนั้น รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงาน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 3 ซอย 77 เพื่อติดตามมาตราการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของบริษัท ซึ่งพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ (Cluster) โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 2-15 มิ.ย. 64 มีจำนวนคนงานทั้งหมด 609 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 252 ราย รักษาอยู่ จำนวน 146 ราย และรอยืนยันผลตรวจ จำนวน 106 ราย ทั้งนี้ได้นำตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากแคมป์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้ว และได้ดำเนินการปิดแคมป์ พร้อมดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับปรุงด้านสุขลักษณะภายในแคมป์ที่พักคนงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย รวมทั้งเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วย โดยสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ตาแดง มีผื่น มีน้ำมูก ท้องเสีย เป็นต้น หากพบคนงานมีอาการป่วยให้นำส่งตรวจที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างให้กับผู้ที่กักตัวภายในแคมป์ พร้อมได้กำชับให้สำนักงานเขตเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบแนวโน้ม และควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป


..............(ชลลดา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ