กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning วัดอรุณราชวรารามฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning วัดอรุณราชวรารามฯ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ รวมทั้งสภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำ ข้าราชการ บุคลากรเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดอรุณราชวรารามฯ รวมถึงฉีดน้ำล้างทำควาสะอาดถนนวังเดิมและบริเวณใกล้เคียง มีจำนวนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 150 คน

อัลบั้มภาพ