ร่าง TOR

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561 1 MB 553
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการ กรุงเทพในมุมมองใหม่ 10 ก.ค. 2561 497 KB 635
ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน 9 ก.ค. 2561 97 KB 531
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีโทรทัศน์ โครงการ มหานครใต้ร่มพระบารมี 9 ก.ค. 2561 3 MB 878
Tor วัสดุสำนักงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุช่างศิลป์ จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง/TOR กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเคร่ืองสำรองไฟฟ้า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 9 ก.ค. 2561 796 KB 580
รายละเอียดการให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเวปไซต์ 9 ก.ค. 2561 340 KB 378