ฝึกอาชีพ ณ บางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ฝึกอาชีพ ณ บางกอกใหญ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ วิชากระเป๋าผ้าสตอว์เบอรี่ จัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ...สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุสนใจเข้ารับการฝึกอบรบเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างอาขีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน หลังจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ผ่อนคลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ

อัลบั้มภาพ