เขตบางกอกใหญ่ จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1

9.8.63  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  โดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยาการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยประจำท้องถิ่น เขตบางกอกใหญ่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

โดยจัดอบรมฯ เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2, 9 และ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 23 คน การอบรมประกอบด้วย การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีการและเทศนิคการบรรยายแบบมัคคุเทศก์ ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ ประวัติท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ และฝึกปฏิบัติ ณ วัดหงส์รัตนาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดเครืองวัลย์วรวิหาร และวัดนาคกลาง เพื่อให้เยาวชนตัวน้อยได้เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นที่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว และการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี สามารถนำชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ 

อัลบั้มภาพ