COVID-19 The Series: EP.2 หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 2 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

 

          หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบ Surgical Mask เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดโรค “โควิด-19” เหมาะสำหรับบุคคลผู้มีภาวะเสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย หรือบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วย สวมใส่โดยให้ใส่สีเข้มออกด้านนอก เพราะเป็นด้านที่เคลือบสารกันน้ำไว้ สามารถป้องกันน้ำมูก น้ำลาย หรือละอองสารคัดหลั่งผู้อื่นเข้าสู่ร่างกายเรา และป้องกันน้ำมูก น้ำลาย หรือละอองสารคัดหลั่งจากเราไปสู่ผู้อื่นด้วย ส่วนผู้ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่มีความหนาอย่างน้อยสองชั้น เพื่อเป็นการป้องกันตนเองทดแทนหน้ากากอนามัยแบบ Surgical Mask เพื่อลดความขาดแคลนของหน้ากากประเภทดังกล่าว และเพื่อให้บุคคลผู้มีภาวะเสี่ยงซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมจึงได้สอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักงานเขต ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬา ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ปัจจุบันสามารถผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 159,902 ชิ้น และได้แจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน ตลอดจนพระภิกษุสามเณรในกรุงเทพฯ ไปแล้วจำนวน 151,739 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย.63)

          นอกจากความห่วงใยที่มีต่อประชาชน กรุงเทพมหานครยังมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค เช่น เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เป็นต้น ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้เริ่มผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) สำหรับสวมใส่ป้องกันน้ำ ละอองฝอย สารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สิ่งปนเปื้อนที่ปะปนอยู่ตามขยะมูลฝอย หรือน้ำเสียจากท่อระบายน้ำที่อาจกระเด็นใส่ใบหน้า ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นจะต้องติดต่อกับประชาชนจำนวนมาก เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นต้น โดย Face Shield มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติก ปิดบังใบหน้าผู้สวมใส่ได้มิดชิด สามารถสวมใส่ทับหน้ากากอนามัยได้ ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสามารถผลิต Face Shield ได้จำนวนทั้งสิ้น 17,086 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย.63) และได้มีการแจกจ่ายแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

          อนึ่ง กรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำมาตรการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยขอให้ประชาชนกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1 เมตรในทุกกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การกำหนดระยะห่างที่นั่งในการประชุม การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในลิฟต์ การกำหนดระยะห่างการเข้าแถวคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ราชการ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันเป็นการสร้างความอุ่นใจ ความมั่นใจใน และความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการรวมถึงบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกแห่งด้วย

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งทำความสะอาด (Big Cleaning) ภายในหน่วยงาน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าหน่วยงานในการดูแลป้องกันตนเองและเจ้าหน้าที่ การคัดกรองบุคคล วิธีการทำความสะอาดพื้นที่อย่างถูกต้อง เพื่อแต่ละหน่วยงานสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ได้ ซึ่งการ Big Cleaning นี้ เป็นการดูแลปัจจัยด้าน Environment สร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสามารถชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับหนึ่ง สำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ Big Cleaning ทำความสะอาดถนน ฉีดล้างผิวจราจร ทางเท้า ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ ทั้งไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ที่เป็นช่วงวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันถึงปัจจุบัน แต่ได้กำชับให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด พร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มเติมในส่วนของการฉีด พ่น เช็ด ล้าง ด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดสัมผัสร่วมในบริเวณสถานที่สาธารณะต่าง ๆ อาทิ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม ราวจับสะพานลอย รถจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ในสวนสาธารณะ รวมถึงเครื่องเล่นในสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ