COVID-19 The Series: EP.5 ผนึกกำลังคัดกรองผู้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

 

          เมื่อโรคโควิด-19 ที่คิดว่าไกลตัว เริ่มเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกที กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศก็จำเป็นจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าและออกจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค กรุงเทพมหานครจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 และได้กำหนดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ จำนวน 12 จุด โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ต่อมาได้มีการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองฯ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 หน้าห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ จุดที่ 2 ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก จุดที่ 3 ปากซอยกาญจนาภิเษก 39 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตประเวศ จุดที่ 4 หน้าปั๊มเอสโซ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ถนนสุขุมวิท เขตบางนา จุดที่ 5 หน้าหมู่บ้านร่วมรื่น ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน จุดที่ 6 ใต้สะพานภูมิพล ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ จุดที่ 7 หน้าปั๊ม ปตท.พระราม 2 ซอย 92 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน จุดที่ 8 หน้าครัวเจ๊ง้อ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา จุดที่ 9 หน้ามหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม จุดที่ 10 บริเวณหน้าคลังสินค้า ประตู 7 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง จุดที่ 11 ทางยกระดับบูรพาวิถี ด่านบางจาก เขตพระโขนง จุดที่ 12 ทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ ด่านดอนเมือง 1 เขตดอนเมือง และจุดที่ 13 บริเวณใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นกำหนดการตั้งจุดตรวจคัดกรองฯ ระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มอบหมายผู้บริหารกรุงเทพมหานครแบ่งการรับผิดชอบจุดตรวจคัดกรองฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เป็น 3 โซน ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงธนใต้และกรุงธนเหนือ ดูแลโดยนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและกรุงเทพเหนือ ดูแลโดย นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้และกรุงเทพกลาง ดูแลโดย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองฯ จะปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 06.00 - 13.00 น. และผลัดที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 13.00 - 20.00 น. เพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยจะคัดกรองผู้ที่ไม่สบาย อาทิ ตัวร้อน ไอ จาม ซึ่งเป็นอาการของโรคโควิด-19 เพื่อนำเข้าสู่การดูแลรักษา อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ และลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งในแต่ละด่านจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจจากสำนักงานเขตในพื้นที่หรือสำนักเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานเขตในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เจ้าหน้าที่อปพร.เขต จิตอาสา และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำส่งผู้ป่วย โดยศูนย์เอราวัณจะเป็นหน่วยงานผู้บริหารจัดการการนำส่งต่อไป

           ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) เพื่อเป็นการกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) ซึ่งห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ให้ชัดเจนขึ้น ให้ใช้ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้แทน (1) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น (2) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน (3) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก (4) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการหรือของตนเองเพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาตและให้เปิดทำการได้ (5) การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน (6) การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์ (7) เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

          สำหรับกรณีตาม (1) ถึง (6) ให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับกรณีตาม (7) ผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาตเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ประชาชนหรือเอกชนสามารถรับรองตนเองหรือรับรองโดยต้นสังกัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบ 1 / เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบ 2 / ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จัดเตรียมแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามแบบ 3 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการเขต ออกหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามแบบ 4 ซึ่งเอกสารต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com/th/doccovid-19/ อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

 

อัลบั้มภาพ