แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

20 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 1732 ครั้ง

              สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสู่สาธารณชน รวมทั้งสื่อมวลชนทุกประเภทการวิเคราะห์และชี้แจงข่าวที่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จัดทำสื่อสารสนเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์และ  ให้ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร    การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

          ภารกิจและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของกองประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะเผยแพร่ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับรู้ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนงานและแผนงบประมาณการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่สนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในงานของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผนสปส-2561.pdf 401 KB 325
Plan-2561.doc 287 KB 562
แผนปี 62 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์.pdf 763 KB 89

อัลบั้มภาพ