สำนักการแพทย์ ห่วงใยในบุคลากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 3 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

สำนักการแพทย์ มีความห่วงใยในบุคลากร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

       วันที่ 3 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. บุคลากรทั้ง 3 หน่วยงานของสำนักการแพทย์ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์เอราวัณ ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 จากโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานในอาคารปิด ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนแออัด ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายและรวดเร็ว การป้องกันโดยการฉีดวัคซีนย่อมช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสังกัดฯ นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยมี ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯร่วมฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ณ อาคารสำนักการแพทย์

 

อัลบั้มภาพ