ชวนบุคลากรสังกัด กทม. ตอบแบบสอบถามผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง

 

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. แจ้งว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรับทราบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งวัดความรู้-พฤติกรรม และการปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ ตลอดจนรับทราบถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดำเนินการสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Web survey) และโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดคาบการดำเนินงานระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. 63 จึงขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านลิงก์ https://qrgo.page.link/ciXsU เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนสำหรับวางแผนและจัดทำนโยบายในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

 


-------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)