#สวท. แลกเปลี่ยนความรู้สร้างแรงบันดาลใจบุคลากรส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 15 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

          #สวท. แลกเปลี่ยนความรู้สร้างแรงบันดาลใจบุคลากรส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายโสภณ สุดเอียด หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 นางบุณยอร จันทรเสน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ และบรรณารักษ์ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อ
“iSchool and the Right to Dream : Case of Neutinamu Library”
โดย Professor Dr. Sam Oh จากมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี
หัวข้อ "บทบาทของบุคคลในการส่งเสริมการอ่านในชุมชน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด บุญอารีย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านและการสร้างฝันให้เป็นจริง ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโดย อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมมือกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัลบั้มภาพ