• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

#สวท. เสริมศักยภาพบุคลากรด้วยกิจกรรม Active Learning@Bangkok City Library หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 21 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

          (วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.)​ นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ ที่ปรึกษาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และกระบวนการคิดสร้างสรรค์” หัวข้อการบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการอ่าน และการสร้างสื่อสำหรับเด็ก โดยมี รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อการบรรยายเรื่อง กระบวนการการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กแห่งอนาคต และนายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรม และบริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน และบรรณารักษ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างทัศนคติรักการอ่าน และพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำ (Active Learning) ผนางบุณยอร จันทรเสน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ บรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร บรรณารักษ์อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ รวมไปถึงเจ้ากน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ