ทูบี NO.1 ร.ร.กทม. ถวายเทียนพรรษา สืบทอดศาสนา ไม่พึ่งพายาเสพติด

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 7 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ทูบี ร.ร.กทม. ถวายเทียนพรรษา สืบทอดศาสนา ไม่พึ่งพายาเสพติด

         สำนักการศึกษา เปิดเผยว่า  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยนางกาญจรัตน์ ศรัทธาธรรมกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้นำชมรม TO BE NUBER ONE  โรงเรียนวัดลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำต้นเทียนไปถวายที่วัดลาดพร้าว โดยปรับกิจกรรมให้เรียบง่าย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ทั้งทำบุญ จิตใจแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง โดย "การทำบุญทางศาสนา" เป็นการดำเนินกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน         * ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มีองค์ประกอบในการดำเนินงาน "3 ก." ได้แก่ 
ก. ที่ 1. ก. กรรมการ (คณะกรรมการ)
ก. ที่ 2. ก. กองทุน (กองทุนชมรม)
ก. ที่ 3. ก. กิจกรรม (กิจกรรมชมรม) "การทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น" เป็นคำนิยามของ ก. ที่ 3. "กิจกรรมชมรม" ซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคม เช่น เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐ จัดแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน และชุมชน การไปร่วมเดินรณรงค์โครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ การไปช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ ทาสีกำแพงวัด หรือดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

          * การจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ โดยกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน   เช่น
- การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
- การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
- การทำบุญทางศาสนา/ ฟังเทศน์
- การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพเพื่อหารายได้

          * อ้างอิงจาก : คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, หน้า 26, 30, 59-62 
http://www.tobefriend.in.th/dataservice/files/ds2-manualAndTech/manual/34.คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf

ที่มา : Facebook Fanpage ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว

อัลบั้มภาพ