. รายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) คณะอนุกรรมการ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ชุดที่1 ประจำสภากรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 3 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

#สวท. รายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) คณะอนุกรรมการ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ชุดที่1 ประจำสภากรุงเทพมหานคร

     คณะอนุกรรมการ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ชุดที่1 ประจำสภากรุงเทพมหานคร โดยนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ขอรับทราบความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) ณ ห้องประชุม 4 สภากรุงเทพมหานคร

     สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยนายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักฯ,นายฌาณประจักร เมฆอาภา และดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมโดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
1.ให้ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเร่งดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในปี2563
2.ให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงาน กก.และสำนักการศึกษาเพื่อขอเกลี่ยอัตรากำลังจำนวน 36 อัตรา ที่โรงเรียนกีฬามีความจำเป็นต้องใช้
3.ให้จำลองโครงสร้าง โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร” เพื่อการของบประมาณในชื่อที่ถูกต้องไม่ของบประมาณแฝงในชื่อของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน

     ทั้งนี้ท่านประธานฯและคณะ ยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ สวท. ในส่วนของโรงเรียนกีฬาฯที่มีความก้าวหน้าไปมาก และแสดงความยินดีที่สามารถวางโครงสร้างของงานที่มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปได้. แต่ทั้งนี้ก็คงยังต่องใช้ความพยายามอีกมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จ และท่านประธานฯยังหวังให้ สวท.ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นผู้นำด้านการกีฬาของประเทศในฐานะที่เป็นมหานครอย่างแท้จริงต่อไป

อัลบั้มภาพ