คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงาน การต่างประเทศ | 23 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

 

 

                    คณะข้าราชการกรุงเทพมหานครนำโดยนายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เดินทางแลกเปลี่ยนความรู้กับเมืองพี่เมืองน้องด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ กรุงโซล และนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนเมืองจากนครปูซาน และกรุงโซล ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุทั้งในกรุงโซล และนครปูซาน ร่วมให้การต้อนรับ

การเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ คณะข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานการต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่างๆ ของโรงพยาบาลและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งนี้ กรุงโซล และนครปูซาน มีความโดดเด่นในด้านการดูแลผู้สูงอายุในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชีย เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวนโยบายเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและดูแลให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านการจัดสรรสวัสดิการที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความยากไร้ให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม
                   นอกจากนี้ การได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร ได้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีในการพัฒนาการดำเนินงานดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตที่ดี (CARE)”: ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นพิเศษและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการและการดำเนินการด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สาธารณรัฐเกาหลีประสบความสำเร็จในการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร
อีกทั้งมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถรักษาผู้สูงอายุได้ทันเวลา อีกทั้งยังมีศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมมาคอยให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลียังนำระบบประกันสังคมมาใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ เพราะไม่สามารถพึ่งพิงลูกหลานที่ต้องรับภาระครอบครัวได้ โดยผู้สูงอายุส่งเงินประกันตนในอัตราร้อยละ 20 และรัฐบาลสมทบให้ในอัตราร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นผลสำเร็จ

Bangkok Delegation's Visit on Learning and Exchanging Knowledge on Elderly Care 
at the Republic of Korea during 7 - 13 July 2019

Bangkok’s official delegation led by Mr. Somchai Jungmeechoke, Director-General of Medical Service Department of BMA, had a study visit on Elderly Care at Seoul and Busan, Republic of Korea during 7 - 13 July 2019. On this opportunity, the city representatives from Seoul Metropolitan Government and Busan Metropolitan City together with administrators and staff from geriatric hospitals and senior welfare centers also warmly welcomed.

During this visit, the delegation in which consisting of the officials from BMA’s concerned agents; Medical Service Department, Health Department, Social Development and International Affairs Office, had the progressive opportunities to exchange knowledge and experiences on operation and management of hospitals and welfare centers for senior citizens. This visit benefits the comprehensive operations of Bangkok Metropolitan Administration on management quality enhancement for the elderly people in the future. It is obvious that both Seoul and Busan have Asia’s leading remarkable practices on elderly care. Nowadays, Republic of Korea is changing into “Aged Society” and Korean government does not hesitate to formulate the policies concerning the elderly healthcare in order to support the increasing number of senior people in the society and to support good living quality for the elderly through allocating the welfares that help the elderly people who are impoverished to reach the healthcare services and help reduce the social disparity.

Sharing knowledge and practices at this visit is beneficial for Bangkok delegation for know-how fulfillment. Since Republic of Korea is considered as one of the outstanding prototypes on elderly healthcare that accords with the administrative policies of Governor of Bangkok (in aspect of 4th policy: “Care” – to support quality of people environment and ecological system) which is to promote good care taking and good living quality for the elderly.  This visit is also to share the valued experiences and best practices of the two cities in aspect of elderly healthcare in order to be able to program and revise the operation services for elderly people to be effective and successful.

By the way, the Republic of Korea accomplished in establishing the hospitals for the geriatrics by collaboration of private and public sectors to construct the medical centers for comprehensive elderly healthcare. This includes the referral centers that support referring the patients to the destination hospitals in time. Senior Welfare Centers are also established in the community together with providing the well-trained volunteers to help take good care of the patients. Moreover, the Republic of Korea initiated the social security system adapted to the elderly people with low income by funding personal deposit of 20% and adding by government of 80%. That operation effectively elevates the quality of life for the elderly people to have the medical services widely.

 
ข่าวโดย.. นายณัฐเศรษฐ เศรษฐพุฒิพงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ