สำนักการศึกษาให้กำลังทูบี ร.ร.วัดยายร่ม รอบพื้นที่ระดับประเทศ '63

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 26 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

สนศ.กทม.ร่วมให้กำลังทูบี ร.ร.วัดยายร่ม รอบพื้นที่ระดับประเทศ '63

        วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนและหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้ง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมี นางสาวสวัล เชื้อพรหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER และอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจริง         ในการนี้ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นายดลจิตร เสรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

  1. นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ TO BE NUMBER ONE กระทรวงแรงงาน (ผู้เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
  2. นางนันทนา ศรีพินิจ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ผู้เคยดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
  3. นางสาวเสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ อนุกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

         ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กลุ่มต้นแบบระดับทอง รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีสถานะการดำเนินงาน เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง และเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลการดำเนินงานชมรมต้นแบบระดับประเทศ

อัลบั้มภาพ