โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 61

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

          นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานครกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอม เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561 โดยให้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) หรือโรงรับจำนำของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ โดยคิดดอกเบี้ยเพียงอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน จำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 70,000 บาท ช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 61  

 

          กรณีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จำนำด้วยตนเอง ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรือุปกรณ์การเรียนที่ระบุชื่อ – สกุล ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษามาด้วย สำหรับกรณีบิดา มารดาของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มาจำนำให้นำสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาหลักฐานแสดงความเป็นบิดา หรือมารดา สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนที่ระบุชื่อ – สกุล ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มาด้วย ส่วนกรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา หรือมารดาของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มาจำนำ ให้นำสำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เช่น สมุดประจำตัวนักเรียนที่ระบุชื่อผู้ปกครอง หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ปกครอง และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนที่ระบุชื่อ – สกุลของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มาด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานครใกล้บ้าน โทร. 0 2158 0042 – 4 ต่อ 18 หรือดูรายละเอียดทาง www.pawnshop.bangkok.go.th 

 

-------------------------(พัทธนันท์...กปส. รายงาน)