กทม.แจ้งแนวทางจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

 

      นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อบูรณาการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ให้การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยได้กำหนดแนวทางการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2561 

 

 

      

      ดังนี้ ให้สำนักงานเขตคัดเลือกพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือกับประชาชนที่เข้าร่วมงานงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกระทำอนาจาร การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความ

 

      ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ไม่ขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามขาย งดการเร่ขาย โฆษณาส่งเสริมการขาย และห้ามไม่ให้มีการขายและดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกอบด้วย วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและร้านขายยา สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการและบนทางสาธารณะ นอกจากนี้ให้ประสานความร่วมมือกับตำรวจนครบาลในพื้นที่ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างบูรณาการ พร้อมทั้งจัดตั้งกองอำนวยการเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้สำนักอนามัย กทม. จะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร และบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก อีกด้วย

 

---------------------------