แจ้งผู้เสียภาษีตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 387 ครั้ง

          

          นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่าแจ้งว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตต่างๆ ได้ทยอยจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีทราบ ซึ่งหากเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษีไปติดต่อสำนักงานเขตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อขอแก้ไขบัญชีดังกล่าว ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1.คิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 2.ทางโทรศัพท์ของสำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ และ 3.ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ ทั้งนี้ การดำเนินการอาจเกินกำหนดระยะเวลา 15 วัน แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะต้องจัดส่งใบแจ้งการประเมินต่อไป


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)