สนศ.กทม.เยี่ยมทูบี ร.ร.วัดยายร่ม เตรียมประเมินชมรมระดับประเทศ

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

สนศ.กทม.เยี่ยมทูบี ร.ร.วัดยายร่ม เตรียมประเมินชมรมระดับประเทศ

         นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรตินำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วย นางสาวสวัล เชื้อพรหม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ให้การต้อนรับในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) โดยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 คณะตรวจเยี่ยมจากสำนักการศึกษา ประกอบด้วย พลังเกื้อกูลจากกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน นำโดย นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และนางเสาวนีย์ ปิ่นชุมพลแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ โดยนายนรินทร์ บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน

          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โดยประทับผ่ามือพันธสัญญา TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และพบปะ พูดคุย ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้กำลังใจประธานชมรม TO BE NUMBER ONE และผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ในซักซ้อมการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รวมทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานและมอบเงินทุนสนับสนุนแก่ “TO BE Café” ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กลุ่มต้นแบบระดับทอง รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีสถานะการดำเนินงาน เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง และเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลการดำเนินงานชมรมต้นแบบระดับประเทศ

อัลบั้มภาพ