"กรุงเทพเมืองฟ้าอมร" พร้อมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 28 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

"กรุงเทพเมืองฟ้าอมร" พร้อมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564
#สวท. ฝึกซ้อมการแสดงงานรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564
(วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น.) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นำข้าราชการ และอาสาสมัคร (ผู้นำกิจกรรมนาฏศิป์) ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงชุด "กรุงเทพเมืองฟ้าอมร" โดยส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ รับผิดชอบการแสดงงานรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้มีผู้อำนวยการแสดงโดย ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวิศาล กองเงิน) และผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม) และมีผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคือ หัวหน้ากลุ่มงานนันทาการ 2 (นางดวงสมร พรหมผุย) รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 (นางอัญชลี ทองนิ่ม) นางสิณิสา แจ้งจรัส หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา และนายปณต ปานสมุทร์ หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่
สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (นายกรณิศ บัวจันทร์) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกซ้อมการแสดง ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง