ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง

เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กพค. กทม.

 

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานก.ก. กทม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ กพค.กรุงเทพมหานคร จำนวน  4 ตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสี่ แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับคัดเลือกฯ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. มีสัญชาติไทย 
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี 
  3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เป็นหรือเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.ก. กำหนด เป็นต้น

 

และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. -3 ก.ค. 61 ในวันเละเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครได้ที่กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม  ชั้น 14 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. www.bangkok.go.th/csc 

 

(ณัฐวุฒิ...สสล. รายงาน)