กทม. จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล 62 พร้อมเปิดตัวรถครัวสนามเคลื่อนที่

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 198 ครั้ง

          (11 ต.ค.62) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2562 พร้อมเปิดตัวรถครัวสนามเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 1,200 คน ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และในวันเดียวกันนี้ เวลา 06.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมการเดินเพื่อสุภาพ ในการจัดงานวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย–ญี่ปุ่น) ด้วย

          ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่า สมควรยกย่อง ตลอดจนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะสังสรรค์ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และมีเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงศักยภาพของตน สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. สิ้นสุดเวลาประมาณ 15.30 น. ประกอบด้วย พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และการจับรางวัลหางบัตรกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุต่างๆ การเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเป็นผู้สร้างประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง ทุกหน่วยงานจึงต้องให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุ “อาวุโสโก้เก๋า” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
         นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังกำหนดจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุ “อาวุโสโก้เก๋า” เพื่อให้บริการ ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร โดยม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจากศูนย์สร้างสุขทุกวัย อาทิ รวมหมู่ Exercise, Workshop การแสดงจากผู้อาวุโสเพื่อผู้อาวุโส และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย โดยสามารถรวมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 10.00–18.00 น. วันที่ 12 ต.ค.62 ณ สวนธนบุรีรมย์ วันที่ 19 ต.ค.62 ณ สวนหลวง ร.9 และวันที่ 26 ต.ค.62 ณ อุทยานเบญจสิริ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า”

 

 

เปิดตัวรถครัวสนามเคลื่อนที่ กทม. บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
          จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดตัวรถครัวสนามเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งกรุงเทพมหานครมีอยู่ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการ ตลอดจนสนับสนุนอาหารผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาหรือภารกิจพิเศษต่างๆ ของสำนักพัฒนาสังคม อีกทั้งสามารถใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประกอบอาหารในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครด้วย

         โดยภายในรถครัวสนาม 1 คัน มีอุปกรณ์การปรุงอาหารครบถ้วน พร้อมในการประกอบอาหาร อาทิ ตู้แช่อาหาร มีช่องสำหรับแช่ผักและเนื้อสัตว์แยกออกจากกัน ชุดเตาย่าง ชุดเครื่องปั่น และอุปกรณ์ครัวครบชุด พร้อมสำหรับปรุงอาหาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 6.5 ชั่วโมง หรือสามารถเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากจุดให้บริการไฟฟ้าโดยตรงได้ ส่วนอุปกรณ์สำหรับประกอบปรุงอาหาร ประกอบด้วย เตาแก๊สชนิด 3 หัวเตา หม้อหุงข้าวแบบใช้แก๊ส ขนาดความจุ 10 ลิตร จำนวน 5 หม้อ สามารถผลิตข้าวกล่องบริการประชาชนได้ 500 กล่องต่อ 1 รอบการประกอบปรุง ซึ่งแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการหุงข้าว มีถังบรรจุแก๊สหุงต้ม ขนาดความจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีอ่างล้างจาน และระบบน้ำบัดน้ำเสีย โดยติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันเพื่อลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย


------------------------------- (พัทธนันท์/ชลธิชา...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ