กทม. ห่วงใยคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว

13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

         (13 ส.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น.พ.สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ตัวแทนคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 400 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับนักสังคมเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามอัตภาพอันเป็นการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  รวมทั้งมีนโยบายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยได้สำรวจความต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว พบว่า มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) ตามกลุ่มอาการของโรค ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงบริการในการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตภาพ จึงมอบหมายสำนักอนามัยดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวแล้ว รวมทั้งสิ้น 5,550 คน โดยมีนักสังคมเคราะห์ สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง เป็นผู้สำรวจและค้นหาผู้มีความต้องการและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการเคลื่อนไหว โดยยึดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีความต้องการและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นผู้ใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และเป็นผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวซึ่งแพทย์เห็นควรให้ความช่วยเหลือ นับเป็นการจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

---------------

อัลบั้มภาพ