• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

ผู้ว่าฯ อัศวิน เปิดห้องทำงานต้อนรับน้อง ๆ เนื่องในวันเด็ก ปี 62

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 273 ครั้ง


          (11 ม.ค. 62) 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวมอบโอวาทให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และในโอกาสนี้ได้เปิดห้องทำงานของผู้ว่าฯ กทม. ให้ผู้แทนนักเรียนได้เยี่ยมชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนครู และผู้แทนนักเรียนในสังกัด ร่วมรับฟังโอวาท ณ บริเวณหน้าลานหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และด้วยความตระหนักดีว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาด้านต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นอีกแรงผลักดันให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกหลานของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ผมขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน โดยยึดมั่นในคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพฯ และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาชาติไทย” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมแก่วัย โดยแบ่งโซนการจัดกิจกรรมเป็น 5 โซน ประกอบด้วย 1. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี 2. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ 3. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม และ 5. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ด้านภูมิปัญญาและความรู้ ด้านกีฬา ด้านการแสดงออกและดนตรี รวมทั้งมีการจัดชุดเครื่องเล่น เกม และมอบของรางวัลต่างๆ แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบรถจักรยาน จำนวน 270 คัน สำหรับเป็นของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ต่างๆ


          นอกจากนี้กทม. ยังจัดงานฉลองวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หอสมุดเมืองฯ เขตพระนคร ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เขตสวนหลวง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 1 (จตุจักร) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ห้องสมุดฯ ประเวศ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 (ทุ่งครุ) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ) และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน รวมทั้งที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 36 แห่ง และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ศูนย์สร้างสุขทุกวัย) ทั้ง 35 แห่ง โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกให้เด็กๆอย่างเต็มที่ ทั้งกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลมากมาย

 

อัลบั้มภาพ