รู้ทันสถานการณ์ฝุ่น รู้วิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากพิษฝุ่น

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 11 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

  (11 ก.พ. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมี น.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง

กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักการแพทย์จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยเชิญ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาบรรยาย เรื่อง “รู้เท่าทัน PM2.5” และเชิญ พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร มาบรรยาย เรื่อง “การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นละออง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทั้งในด้านแหล่งที่มา การป้องกันและอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพของประชาชน อันเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร มักเกิดขึ้นในช่วงอากาศแห้งและเย็น ประมาณเดือน ต.ค. – ม.ค. ของทุกปี แต่ในรอบปีนี้ คือ ระหว่างเดือน ต.ค. 61 – ก.พ. 62 สถานการณ์มลพิษทางอากาศดังกล่าวมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่อนข้างมาก ซึ่งจากสถิติปีงบประมาณ 60 – 62 พบว่าจำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 61 ช่วงเดือน ต.ค. – ม.ค. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 60 ในช่วงเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 10.21 และผู้ป่วยในปีงบประมาณ 62 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 61 ในช่วงเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 0.82 จากสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ กรุงเทพมหานครจึงได้ระดมสรรพกำลังทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างสังกัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และวางแผนการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในระยะยาว

 

ทั้งนี้ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องฝุ่นละออง ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศนับเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง จึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ในทางวิชาการ ความเข้าใจในสถานการณ์ฝุ่นละออง รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองของประชาชน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจมีแนวโน้มรุนแรงระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.พ. 62  เนื่องจากอาจมีสภาวะอากาศปิดซึ่งเป็นผลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอาจแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละออง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพที่ของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องต่อไป

-----------------------------------

อัลบั้มภาพ