คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นฯ ศึกษาดูงาน กทม. พร้อมหารือข้อราชการเสริมประสิทธิภาพงาน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

          (8 ต.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงาน และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

          ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้สอบถามถึงการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเรื่องต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 การแก้ไขปัญหาการจราจร การรับโอนภารกิจด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาการย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร การจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่า กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่จาก 50 เขต ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่แล้ว ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรและการรับโอนภารกิจด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น วิศวกรรมจราจร การขีดสีตีเส้น การดูแลไฟจราจร แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุม จับกุมหรือจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร สำหรับการแก้ปัญหาบุคลากรในสังกัดย้ายกลับต่างจังหวัด ปัจจุบันได้แก้ไขระเบียบให้ผู้ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนานกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้าราชการครูที่ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ที่สอบบรรจุเป็นครูได้ต้องทำงานครบ 8 ปี ก่อนจึงจะสามารถขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งช่วยลดปัญหาการขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้ระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะนั้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเก็บขยะในรอบวงที่ถี่ขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือทำลายด้วย ซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครจะมีการจัดสร้างโรงคัดแยกขยะ และเตาเผาขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถลดปริมาณขยะ และกำจัดขยะที่เก็บได้ในแต่ละวันได้มากขึ้น
--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ