จิตอาสาร่วมพัฒนาคลอง 6 กลุ่มเขต 6 คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

           (29 ก.ค.63) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน เขตบางขุนเทียน เวลา 08.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง 6 กลุ่มเขต 6 คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาคูคลอง กำจัดวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้ วันนี้ 29 ก.ค.63 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ดำเนินการ ณ คลองบางหญ้า เขตบางขุนเทียน ตั้งแต่คลองหัวกระบือถึงคลองพระไชยยศสมบัติ ความยาว 3,000 เมตร และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ดำเนินการ ณ ลำรางแบ่งเขตสวนหลวง บางกะปิ เขตสวนหลวง ตั้งแต่คลองหัวหมากถึงคลองบึงบ้านม้า ความยาว 1,400 เมตร วันที่ 30 ก.ค.63 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ดำเนินการ ณ คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงสุดระยะที่กำหนดให้ ความยาว 200 เมตร และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ดำเนินการ ณ คลองหนองตะกร้า เขตลาดกระบัง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ถึงสุดเขตกทม. ความยาว 850 เมตร วันที่ 31 ก.ค.63 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ดำเนินการ ณ คูน้ำข้างสโมสรทหารอากาศ เขตดุสิต ตั้งแต่ถนนเตชะวณิชถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ความยาว 330 เมตร และกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ดำเนินการ ณ คลองวัดกระจัง เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนีถึงคลองบางระมาด ความยาว 650 เมตร


----- (ทีมข่าว...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ