ปรับปรุงห้องละหมาดที่ตึกระบายน้ำรองรับและอำนวยความสะดวกอิสลามิกชนในการปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 199 ครั้ง

          (6 ก.ย. 62) เวลา 17.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจ (ห้องละหมาด) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (มุสลิม) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความขอบคุณที่ได้ทุ่มเท เสียสละแรงกายแรงใจปฏิบัติภารกิจของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดอายุราชการ โดยมี คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะอิหม่ามประจำมัสยิดกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ชมรมมุสลิมสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถงชั้นใต้ดิน อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          ทั้งนี้ เนื่องจากห้องละหมาดเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงในคราวเดียวกับการปรับปรุงอาคารสำนักการระบายน้ำ โดยขยายพื้นที่ห้องให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม รวมทั้งมีการตกแต่งภายในห้องใหม่ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้มาติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานครที่เป็นมุสลิมได้รับความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันด้วย โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 06.00 - 18.00 น.

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีความใกล้ชิดและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของทุกๆ ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยตระหนักดีว่าศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกล่อมเกลามนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการประพฤติมิชอบ รวมถึงมีสติและสมาธิอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงห้องละหมาด ณ อาคารสำนักการระบายน้ำ ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีต่อพี่น้องชาวมุสลิมกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสืบสานและธำรงไว้ซึ่งศาสนกิจที่ดีของอิสลามิกชน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันผลักดันและปรับปรุงห้องละหมาดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ห้องปฏิบัติศาสนกิจหรือห้องละหมาดแห่งนี้ปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามต่อไป

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตลอดจนพัฒนาเมืองให้มีความเจริญและทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในทุกๆ ด้าน โดยมีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการที่มหานครแห่งนี้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งด้านกายภาพ สังคม ชุมชน และการให้บริการ ย่อมเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีคุณค่า และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างคุณูปการแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครชาวมุสลิมเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลของกรุงเทพมหานครที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างมาก ซึ่งความรักและสามัคคีของเหล่าพี่น้องชาวมุสลิมกรุงเทพมหานครนี้เป็นพลังส่งเสริมให้การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะทำงานด้วยความเสียสละและอุทิศตนของแต่ละปัจเจกบุคคลแล้ว ความเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันยังเปรียบดั่งนาวาอันแข็งแกร่งที่นำพาสมาชิกในองค์กรฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการไปสู่จุดหมายได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ตนรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่าน และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ตลอดจนพัฒนาเมืองหลวงของประเทศให้เจริญก้าวหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะจดจำช่วงเวลาที่ดีที่เคยมีร่วมกันไว้ในความทรงจำตลอดไป


---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ