หลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 – 6 พ.ค. นี้

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 1 มีนาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 707 ครั้ง

          (1 มี.ค. 62) ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการแถลงข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลง

          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบรมราชาภิเษกถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลได้มีการเตรียมจัดพระราชพิธีราชาภิเษกเป็น 3 ระยะ คือ พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. – 3 พ.ค. 62 คือการเตรียมน้ำที่จะนำมาใช้ในพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องกลาง วันที่ 4 – 6 พ.ค. 62 และพระราชพิธีเบื้องปลาย วันที่ 7 พ.ค. – พ.ย. 62 โดยขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธีฯ 2. พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ที่ใช้ในพระราชพิธีฯ 3. น้ำสำหรับใช้สรงมุขรธาภิเษก 4. เตรียมน้ำจากจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ในการทำเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นน้ำอภิเษก 5. เครื่องมือเครื่องใช้แผ่นทองคำสำหรับจารึกพระสุพรรณบัตรแกะดวงพระราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรหรือตราประจำรัชกาล 6. เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. การเตรียมกระบวนพยุหยาตรา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และทรงพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ค. 62 ในนามของกรุงเทพมหานคร รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนรับผิดชอบภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่ การอัญเชิญน้ำอภิเษก การจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ และภารกิจอื่นๆ จำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านกายภาพ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และถนน ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร และด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

          สำหรับในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจ ดังนี้ 1. การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า คันหิน คอกต้นไม้ ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบการระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ ศาลาที่พักผู้โดยสาร การทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรในพื้นที่การจัดงานพระราชพิธีฯ ให้เรียบร้อยสวยงามกว่า 20 เส้นทาง 2. การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงาน กสทช. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3. การปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และมุมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รวม 32 ซุ้ม และจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อีกกว่า 100 ซุ้ม พร้อมธงประดับเสา จำนวน 4,000 ชุด 4. การประดับตกแต่งเมือง ได้แก่ การวางต้นไม้ ดอกไม้ประดับ การตกแต่งด้วยงานดอกไม้สด และการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ 5. การซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีฯ รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย โบราณสถานประเภทกำแพงและประตูเมืองบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร 1 แห่ง โบราณสถานประเภทสะพาน 7 แห่ง โบราณสถานประเภทอนุสาวรีย์ 3 แห่ง และ 6. โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ เป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาเมืองด้วยการสนับสนุนสีทาอาคารและถนนที่มีความเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง ถนนพระสุเมรุ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร และถนนเจริญกรุง

          ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า ในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ยึดหลักสมพระเกียรติและปลอดภัย มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดพื้นที่ถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ชั้นใน พื้นที่ชั้นกลาง และพื้นที่ชั้นนอก ซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน ในการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้ประชาชนที่จะเข้ามาชื่นชมพระบารมีในพระราชพิธีฯ มีความปลอดภัยมากที่สุด สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตั้งแต่ 2 – 6 พ.ค. 62 จะมีความเข้มในการปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในมีการปิดจราจร 8 เส้นทาง ได้แก่ 1. ถนนราชดำเนินใน 2. ถนนสนามไชย 3. ถนนหน้าพระลาน 4. ถนนหน้าพระธาตุ 5. ถนนท้ายวัง 6. ถนนหักเผย 7. ถนนกัลยาณไมตรี 8. ถนนสราญรมย์ จัดเดินรถทางเดียว 5 เส้นทาง สำหรับวันที่ 5 พ.ค. 62 ที่จะมีขบวนพยุหยาตราทางเสด็จทางสถลมารค จะมีการปิดถนนอีก 27 เส้นทาง ส่วนวันที่ 6 พ.ค. 62 จะลดการปิดจราจรเหลือ 17 เส้นทาง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะต่อไป

          ส่วนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนย่อย บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท เปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เม.ย. 62 ในวันและเวลาราชการ และจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนหลักที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดดำเนินการวันที่ 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีฯ ทางเว็บไซต์ www.phralan.in.th และ Facebook “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” รวมถึงได้รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของโบราณราชประเพณีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลหรือดูรายละเอียดดังกล่าวได้
---------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ