• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

กทม. เปิด รพ.บางนา บริการ OPD เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 832 ครั้ง


          (25 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และเป็นของขวัญปีใหม่ส่งมอบความสุขแก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้แทนจากมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลทหารเรือ สื่อมวลชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขตบางนา


          กรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และนโยบาย Now ทำจริง เห็นผลจริง ในกรอบระยะเวลา 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินจากบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด จำนวน 2 แปลง (50 ไร่) เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการขนาดย่อย ณ บริเวณถนนสรรพาวุฒิ เขตบางนา ประกอบด้วย แปลงที่ 1 ก่อสร้างเป็นสำนักงานเขตบางนา ในพื้นที่ 12 ไร่ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 15 ไร่ สถานีดับเพลิง ในพื้นที่ 2 ไร่ และศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 21 ไร่ 1 งาน 89 ตรว. สำหรับการก่อสร้างโรงพยบาลบางนากรุงเทพมหานคร ในระยะแรกสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทบำรุงโรงพยาบาลสำนักการแพทย์ จำนวน 38,400,000 บาท ซึ่งจะทำการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ให้บริการรักษาโรคทั่วไป (ผู้ป่วยนอก) และบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการก่อน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ขนาด 324 เตียง สูง 10 ชั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยตระหนักว่า สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ด้วยการขยายศักยภาพของสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิมและเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้ได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบางนากรุงเทพมหานคร ขนาด 324 เตียง แล้วเสร็จในอนาคต จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิระดับสูงที่มีความสมบูรณ์พร้อม สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อนและโรคเฉพาะทาง รองรับและดูแลประชาชนโซนกรุงเทพใต้ได้อย่างครอบคลุม รวมไปถึงพื้นที่ติดต่อของจังหวัดปริมณฑล อาทิ อ.บางพลี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง

อัลบั้มภาพ