มอบโล่เชิดชูเกียรติ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร" ชวนสำนึกรัก ตอบแทน และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 273 ครั้ง

          (9 ส.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2561 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” จำนวน 50 คน จาก 50 เขต เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 2 – 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

          ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ต้องมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ส่งเสียบุตร – ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง บุตร – ธิดาประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข และไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นชาติไทยและพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการจรรโลงสังคมและบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข “แม่” เป็นผู้มีพระคุณ และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นแม่ในฐานะที่ต้องรับภาระหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง และหารายได้เลี้ยงดูบุตรหลาน ตลอดจนการอบรมดูแล สั่งสอนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความสำนึกรักบ้านเกิด และรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า คำว่า “แม่” ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลก แม่เป็นผู้เสียสละอย่างมหาศาล เป็นผู้ให้แก่ลูกตลอดเวลา ไม่ต้องการสิ่งใดจากลูก เพียงแค่อยากเห็นลูกเป็นคนดี อยากให้ลูกทุกคนทำสิ่งดีๆ ให้แม่โดยที่ไม่ต้องรอเวลา และในโอกาสนี้ขอชื่นชมยินดีกับแม่ตัวอย่างของกรุงเทพมหานครที่ได้ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์ทุกประการจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้เป็นแม่ พร้อมทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญของชาติในเรื่องความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ให้คงอยู่สืบไป


 (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO