มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 139 ครั้ง

          (6 ก.ย. 62) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราธิปัตย์” แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) รุ่นที่ 14 และมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิบาล” แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24 โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 112 คน ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) รุ่นที่ 14 และหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร เสริมสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาเมือง พัฒนาภาวะผู้นำ เสริมสร้างประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักบริหารกับหน่วยงานต่างสังกัด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร มีจำนวน 112 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 100 คน และบุคลากรหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้หลักสูตรได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดทำผลงานรุ่น โดยนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) รุ่นที่ 14 เสนอเรื่อง “Bangkok Smart Life for All” เมืองอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิต นักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ 23 เสนอเรื่อง “Bangkok Smart City” กรุงเทพเมืองอัจฉริยะ และรุ่นที่ 24 เสนอเรื่อง มหานครน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 3C (Classic Creative Colorful)
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการบริหารจัดการเมืองให้มีความเป็นระเบียบร้อยและพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารในทุกระดับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางทำหน้าที่ประสานงานของผู้บริหารระดับสูง ไปยังบุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนมากกว่า 1 แสนคน รวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพ โดยการพัฒนานักบริหารมหานครของกรุงเทพมหานครนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ให้สามารถขับเคลื่อนตอบสนองต่อนโยบาย และบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร พร้อมนำกรุงเทพมหานครไปสู่องค์กรต้นแบบด้านการบริหารมหานครได้อย่างแท้จริงต่อไป

-------------------------------

อัลบั้มภาพ