กทม.เปิดหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 7 เน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 31 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 514 ครั้ง

 

          (31 พ.ค. 62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 7) ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 11 ต.ค. 62 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการประจำสังกัดหน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน และมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตวัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจาก ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในเรื่อง บทบาทกรุงเทพมหานครกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร อีกด้วย

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร)” รุ่นที่ 7 ในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเมืองในทุกมิติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างผู้นำที่มีศักยภาพ สามารถเชื่ออมโยงและพัฒนาการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้มีความน่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน

          สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 7) ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 11 ต.ค. 62 โดยการฝึกอบรม กรุงเทพมหานครหวังว่าจะเป็นที่เปิดโอกาศให้ทุกท่านนำปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการทำงานมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น บทเรียน และประสบการณ์ จะนำไปสู่ความเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุภาคส่วนร่วมกันนำพาเมืองหลวงของประเทศไปสู้ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป
------------------------ (นักบุญ... สปส./ปณัชชา.. นศ.ฝึกงาน รายงาน)

อัลบั้มภาพ