กทม.ร่วมกับประชาชนปลูกหญ้าแฝก 1 แสนต้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 10 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 307 ครั้ง

          (10 ส.ค. 61) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณแก้มลิงบึงรับน้ำประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 100,000 ต้น บริเวณแก้มลิงบึงรับน้ำประชานิเวศน์ ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะทรัพยากรดินและน้ำมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่บึงรับน้ำประชานิเวศน์ในวันนี้ ทำในโครงการแก้มลิงบริเวณบึงรับน้ำประชานิเวศน์ ซึ่งเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่บริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ - ถนนเทศบาลนิมิตใต้ มีความจุในการกักเก็บน้ำถึง 73,000 ลูกบาศ์กเมตร ก่อนปล่อยออกสู่คลองเปรมประชากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตามหลักยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จึงได้มีการปลูกหญ้าแฝกในวันนี้เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อม อีกทั้งเป็นการปลูกเพื่อยึดหน้าดินริมบึงรับน้ำประชานิเวศน์

          สำหรับหญ้าแฝกเป็นพืชที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขี้น เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาวแผ่กระจายตรงลงไปในดิน เป็นแผงและง่ายต่อการรักษา โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ว่า "...ทุกคนควรจะได้สนใจสังเกต ศึกษาเรื่องราวบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดีก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ หญ้านั้นมีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณอย่าง "หญ้าแฝก" ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนา ทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี..."

----------------------------------- (พัทธนันท์/อิทธิพล/นักบุญ... สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO