"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" กทม.มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 378 ครั้ง

          (3 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,052 ราย โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ครบเกษียณอายุราชการ ร่วมพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

          กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยความระลึกถึง และเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทุ่มเท แรงกายแรงใจ และสติปัญญาความสามารถ ช่วยกันพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 2,052 ราย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 407 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 330 ราย ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,315 ราย โดยได้มีการจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับบำเหน็จบำนาญ เพื่อแนะนำในเรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ โภชนาการ การออกกำลังกาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้หลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองต่างๆในระดับสากล เพื่อให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในฐานะผู้ที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ทั้งในด้านการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ การยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่างๆแก่ประชาชน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน ที่ได้เสียสละและอุทิศตน ทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาตลอดจนความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์และสุจริต เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งประกาศเกียรติคุณที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ จะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งคุณงามความดีของทุกท่านจะเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังได้นำมาต่อยอด เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ