มอบประกาศและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหานคร รุ่นที่ 7

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง

          (11 ต.ค.62) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 7) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการประจำสังกัดหน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมืองและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

        กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 7) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.–11 ต.ค. 62 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ได้นำปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการทำงานมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น บทเรียน และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันนำพาเมืองหลวงของประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลประชาชนในทุกด้าน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครอาเซียน ทั้งนี้การขับเคลื่อนที่จะมีประสิทธิผลจำเป็นต้องมีผู้นำที่ดี มีคุณสมบัติที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด หลักสูตรการอบรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารบการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเครือข่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน

 

อัลบั้มภาพ