ภาคเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กทม.

16 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และทุนทรัพย์ จากองค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบต่อไปยังผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์การแร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายทวีพันธ์ อิงคานุสรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยนายโอฬาร สัจจะปกาสิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์หยั่น หว่อ หยุ่น ตราเด็กสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการดูแลคนไร้ที่พึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ที่ในภาววิกฤติโรคโควิด-19

อัลบั้มภาพ