สะดวก รวดเร็ว จองคิวรับบริการจากสำนักงานเขตผ่านแอพ BMAQ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 1,693 ครั้ง

          (4 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2562 เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          โดยในที่ประชุมวันนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รายงานความคืบหน้าโครงการ “บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา” โดยเปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ ทั้งงานด้านทะเบียน การขออนุญาตต่างๆ จากสำนักงานเขต ผ่านทางแอพพลิเคชั่น BMA Q สำหรับขั้นตอนการรับบริการ ประชาชนสามารถเลือกจองคิวรับบริการได้ล่วงหน้าถึง 10 วัน หรือเลือกรับคิวในวันเดียวกันกับวันที่เข้าระบบจองคิว จากนั้นให้เลือกบริการที่ประสงค์จะนัดหมาย อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ และการติดต่อฝ่ายต่างๆ โดยสามารถค้าหาสถานที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 50 สำนักงานเขตและจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุด ที่อยู่ใกล้ ซึ่งระบบจะแจ้งหลักฐานพร้อมเอกสารที่ต้องนำมา และแสดงจำนวนคิวที่รอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน หากเป็นการจองคิวล่วงหน้าสามารถเลือกเวลาเข้ารับบริการได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก เมื่อจองแล้วจะได้รับคิวผ่าน QR code ทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อใกล้ถึงเวลานัดระบบจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อมาถึงสำนักงานเขตและได้รับการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเรียบร้อยแล้ว สามารถสแกน QR code และรอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร ทั้ง 12 จุด ที่เปิดให้บริการขณะนี้ ประกอบด้วย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สถานีรถไฟฟ้าสยาม สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค ศูนย์บริการร่วมฯ (G-Point) บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (ย้ายมาจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์)

          ดึงชุมชนมีส่วนร่วมปฏิรูประบบดูแลผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงวัย
          ส่วนสำนักการแพทย์รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการตรวจราชการในพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน ซึ่งมอบนโยบายให้กรุงเทพมหานครขยายผลการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการรถรับ – ส่งผู้สูงอายุ และโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดให้มีอาสาสมัครดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยศึกษาต้นแบบความสำเร็จของโครงการดังกล่าวจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และบ้านสูงวัยศิริเกษมรวมใจราชพิพัฒน์
สำหรับโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุ เป็นการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Community) เน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสุขภาพ และเป็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นใช้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการทำงานโดยใช้การดูแลครอบครัว (Home Health Care) และการดูแลโดยชุมชน (Community Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบยั่งยืน ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานครของสำนักอนามัย ณ วันที่ 16 ส.ค. 62 มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 3,779 ราย จากจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 79,492 ราย คิดเป็น ร้อยละ 4.75
จากการสำรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุฯ ในพื้นที่เขตต่างๆ เบื้องต้นพบว่ามีชุมชนที่มีความพร้อมดังนี้ กลุ่มกรุงเทพกลาง ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง กลุ่มกรุงเทพเหนือ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ เขตลาดพร้าว และชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไปรษณีย์ เขตบางเขน กลุ่มกรุงเทพใต้ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา และชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1 เขตพระโขนง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง เขตบางกะปิ และชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ เขตหนองจอก กลุ่มกรุงธนเหนือ ชุมชนเพชรเกษม 1 เขตบางกอกใหญ่ และชุมชนซอยช่างนาค – สะพานยาว เขตคลองสาน กลุ่มกรุงธนใต้ ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการขยายโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุ ในครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ มากขึ้น โดยเบื้องต้นให้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวกลุ่มเขตละ 2 ชุมชน
------------------------------ (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ