เปิดเวทีประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Mayors Forum : AMF) ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 147 ครั้ง

          กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิค (UCLG ASPAC) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Mayors Forum : AMF) Driving Local Actions for Sustainable and Inclusive Growth ระหว่างวันที่ 26 - 27 ส.ค. 62 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรี และผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศระดับประเทศและระดับเมือง หน่วยงานราชการของไทย นักวิชาการ และภาคเอกชน รวมกว่า 300 คน

          (26 ส.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Mayors Forum : AMF) ณ ห้องประชุม 1 (Conference Room 1) ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.เบอร์นาเดีย อิราวาตี จันดราเดวี เลขาธิการองค์การ UCLG ASPAC นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ESCAP และนายเปียร์กา ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมบทบาทของตนเองในเวทีนานาชาติ โดยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ผ่านการดำเนินความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องควบคู่ไปกับการแสวงหาความร่วมมือกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก สร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองในทุกๆ มิติ ให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่ความเป็นเมืองหลวงที่มีความแข็งแกร่ง และโดดเด่นในทุกๆ ด้าน อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอันเป็นวาระของโลก และนโยบายด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ จากระดับเมืองสู่เมือง เพื่อเสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนของประชาคมอาเซียน ตามหลักการ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ต่อไป

         ด้านเลขาธิการองค์การ UCLG ASPAC ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินภารกิจเพื่อสร้างเมืองให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศ

          จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 โดยกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาระดับท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Localizing SDGs) อันจะทำให้ SDGs มีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการสร้างกลไกการถ่วงดุลของการใช้อำนาจรัฐและกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (Vulnerable groups) อีกทั้งยังส่งเสริมหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลักดันให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างพอประมาณและมีเหตุผล

          ทั้งนี้ในช่วงการประชุมผู้แทนเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ร่วมกันถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ภายใต้องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญและผลักดันในฐานะประธานอาเซียนปี พ.ศ. 2562 กล่าวคือ 1. สร้างความยั่งยืนเพื่ออาเซียนที่ยั่งยืน (สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ) 2. ก้าวไกลไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต) และ 3. ร่วมมือร่วมใจไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (เสริมสร้างความเชื่อมโยง) นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น เช่น เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) การพัฒนาการขยายของตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความท้าทายร่วม อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างนายกเทศมนตรีทั้งในอาเซียนและพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วโลก ภายหลังจากการประชุมฯ ผู้นำเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะออกแถลงการณ์การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียนครั้งที่ 5 ร่วมกัน โดยจะนำผลการประชุมและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปใช้เป็นกรอบการทำงานระดับอื่นต่อไป รวมถึงการประชุม Asia-Pacific Urban Forum ครั้งที่ 7 จัดโดย UNESCAP ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 17 ต.ค.62

 

อัลบั้มภาพ