กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 15 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

 

          นายสมชาย วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 จำนวน 12 ตำแหน่ง แบ่งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่มิใช่ชุมชนชายฝั่ง) จำนวน 6 ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่เป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่ง) จำนวน 6 ตำแหน่ง สำหรับคุณสมบัติโดยทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ แต่อายุไม่เกิน 70 ปี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านใดด้านหนึ่งตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่เป็นบุคคลล้อมละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในคดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรณี ด้านสมุทรศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านนิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค.62 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)