รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 62 ครูกทม. รับ 3 รางวัล

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 30 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 207 ครั้ง

          (30 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี แถลงข่าว "เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562" โดยมี นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา นายการุญ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางบุษฏี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารสนเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผู้บริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว

          ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูการทำงานของครู โดยครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต รวม 11 ประเทศ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง โดยขอพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับปี 62 มีกำหนดพิธีพระราขทานรางวัลในวันที่ 15 ต.ค.62 พร้อมกับประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเชื่อมร้อยการเรียนรู้การทำงานของครูในอาเซียนและติมอร์เลสเต โดย “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 ของประเทศไทย คือ นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา สำหรับครู “รางวัลคุณากร” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี จังหวัดตาก และนางสาวปุณยาพร ผิวขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร

          ทั้งนี้ ครูในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่จะได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายราชทาน นิ่มนวล ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา และรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายธีรพันธ์ งามถิ่น ข้าราชการครูบำนาญ โรงเรียนวัดกก เขตบางขุนเทียน และ 2. นายสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ข้าราชการครูบำนาญ โรงเรียนวัดฉัตรแก้ว เขตบางพลัด

          สำหรับคุณสมบัติทั่วไป ของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหรือเคยเป็นผู้สอนนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นหลัก ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ จะต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ส่วนประเภทรางวัลครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 1.ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล 2.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 3.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร และ4.ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” (ไม่เกิน 159 คน) ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
————— (อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ