กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ - รายงานสถานการณ์ฝนแบบเรียลไทม์
           นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนรับมือ อิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งว่า กทม. ได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุม โดยติดตามสภาพอากาศกลุ่มฝนจากเรดาร์ รื้อสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำในทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชที่ขวางทางน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร่องลดระดับน้ำในคูคลองและพื้นที่แก้มลิง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการระบายน้ำขณะที่มีฝนตก อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ สำนักการระบายน้ำ ยังมีช่องทางการรายงานสถานการณ์ฝนแบบเรียลไทม์ โดยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศและใช้เรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ Website http:// dds.bangkok.go.th Facebook : http://www. facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม. Connect

 

 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา EIA
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกต ระบุโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ อาจกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม เนื่องจากผู้พัฒนาโครงการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งไม่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริงว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) จะพิจารณารายงาน EIA ตามขั้นตอนทางกฎหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงาน EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและความสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการ/กิจการ จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว คชก.กทม. ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่กังวลต่อโครงการด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณารายงาน EIA โดยสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกังวลต่อ คชก.กทม. เพื่อประกอบการพิจารณาผลกระทบต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส อย่างไรก็ตาม หากพบข้อมูลในรายงาน EIA ที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ EIA สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ คชก.กทม. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 6906 หรือ email: eiabkk@gmail.com หรือแจ้งไปยัง สผ. เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของผู้จัดทำรายงาน EIA

           นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวว่า ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทาง จึงอนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ได้ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยมีการกำหนดอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เพื่อควบคุมความโปร่งโล่งของพื้นที่ ทัศนียภาพ และสภาพแวดล้อมของเมือง สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงาน EIA เป็นการดูแลประชาชนในเรื่องขนาดอาคาร กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่วนการควบคุมอาคารเป็นการดูแลประชาชนเรื่องความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์อาคาร สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่ยังมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่สมบูรณ์ สร้างปัญหาการจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิม จำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาในหลายมิติ ทั้งด้านการจราจร สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและการควบคุมอาคารต่อไป

 

ปรับป้ายจอดแท็กซี่อัจฉริยะแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์สาธารณะ
         นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ภาพป้ายจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ โดยระบุเหตุใดจึงยังไม่รื้อถอนป้ายดังกล่าว ทั้งที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ กีดขวาง ทางสัญจรของประชาชนว่า กทม. ได้พิจารณายกเลิกโครงการที่จอดแท็กซี่อัจฉริยะ และจะปรับที่จอดแท็กซี่อัจฉริยะตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ที่ไม่กีดขวางการสัญจรให้เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยได้เสนอกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) เพื่อขอปรับข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร ขณะนี้อยู่ระหว่าง บชน. พิจารณาให้ช่องเว้าที่จอดรถแท็กซี่ สามารถจอดรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ต่อไป

 

 

เขตปทุมวันเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน
          นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. เปิดเผยตามที่เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและภาคีเครือข่ายสร้างเมืองปลอดภัย เปิดตัวโครงการ “ปักหมุดจุดเผือก” เพื่อชวนประชาชนร่วมกันออกสำรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในเมืองใหญ่ และร่วมกันสร้างเมืองปลอดภัยผ่าน Chat bot #ทีมเผือก ในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้นขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบสวนลุมพินี ป้ายรถเมล์ใกล้ชุมชน สะพานลอยข้ามถนนว่า สำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบสวนลุมพินี และเส้นทางจักรยานลอยฟ้า สวนลุม สวนเบญจกิตติ ซอยร่วมฤดี ในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำทุกวัน ทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตปทุมวัน (อปพร.เขตปทุมวัน) และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีในการดูแลพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มีหนังสือประสานสำนักการโยธาให้ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว