ชี้แจงความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ 3 โครงการใหญ่

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการตรวจสอบในปี 2560 พบโครงการของกรุงเทพมหานครบางโครงการใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการนำมา     ใช้งานให้เกิดประโยชน์ว่า สำหรับโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม และ สตง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ ความคืบหน้าการใช้ประโยชน์โครงการ ดังนี้ 

 

โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และโครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ติดตั้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยผลการศึกษาระบุให้เปลี่ยนรูปแบบโครงการ จากการฝังกลบเป็นการนำมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ด้วยการให้เอกชนมาร่วมลงทุนในรูปแบบ Build Operate Own (BOO) ซึ่ง กทม. ได้เสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้รับความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันงบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินโครงการ                      

 

ส่วนโครงการจัดซื้อสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รัชวิภา) ได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งผลการศึกษาระบุให้รวบรวมขยะจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภาไปกำจัดที่หนองแขม ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันงบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินโครงการต่อไป