กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 โรงเรียน กทม.จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ - เตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายสถานศึกษา
         นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการของสถานศึกษา โดยมีข้อพิจารณาในการผ่อนคลาย คือ ให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการเสริมที่เข้มข้นขึ้นว่า จากการประเมินสถานการณ์ ยังไม่พบการระบาดในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองนักเรียนอย่างเข้มข้น หากพบเด็กที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ปกครองต้องรับกลับไปพบแพทย์หรือไปสังเกตอาการที่บ้านทุกคน ขณะเดียวกันทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของเด็กนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

         นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษามีแผนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด กทม.ที่สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความยืดหยุ่น หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ ทั้งที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้น รวมถึงสื่อการสอนออนไลน์ เว็บไซต์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คลิปวิดีโอ หนังสือ ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ ขณะเดียวกันครูผู้สอนจะต้องใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ เช่น การประเมินจากผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้แก่ ชิ้นงาน โครงงาน รวมถึงการนำเสนอความคิดเห็น การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้น โรงเรียนในสังกัด กทม. ยังได้สร้างความเข้าใจและมีระบบการบริหารจัดการดูแลนักเรียน ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน และผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย โดยมีหนังสือประสานสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งนักเรียนภายในโรงเรียน การสวมหน้ากากอนามัย และรณรงค์ให้ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ รวมทั้งประสานระหว่างหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การคัดกรอง การดูแลเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19

 

กทม.ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามตามแบบมาตรฐานงานที่กำหนด
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีการสุ่มสำรวจสะพานลอยคนเดินข้ามของหน่วยงานรัฐ บริเวณย่านชุมชน ที่ทำงาน และที่มีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก พบปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความบกพร่องของการสร้างสะพานลอยตามกฎหมาย ราวจับสะพานลอยเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอันตราย รวมถึงไม่มีทางลาดสำหรับคนพิการที่ใช้รถเข็นในการเดินทาง ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้ว สะพานลอยในพื้นที่สำรวจยังสร้างไม่ได้มาตรฐานเพียงพอว่า การพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามของกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โดยสังเขป ประกอบด้วย ด้านกายภาพ บริเวณที่จะก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ต้องมีความกว้างของถนนและทางเท้าที่เหมาะสมและด้านสถิติข้อมูลจราจร ถนนที่จะก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ต้องเป็นบริเวณที่มีปริมาณคนเดินข้ามและมีปริมาณการจราจรทั้งสองทิศทางที่เหมาะสม ขณะเดียวกันสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบสะพานลอยตามที่สำนักการโยธากำหนด นอกจากนี้สำนักการโยธาใช้รูปแบบมาตรฐานการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนตามแบบมาตรฐาน โดยกำหนดให้ความสูงขั้นบันไดอยู่ที่ 17.5 เซนติเมตร ความกว้างขั้นบันไดอยู่ที่ 30.0 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท สำหรับสะพานลอยคนเดินข้ามที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จะประสานสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักการโยธา ได้กำชับเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงรักษาสะพานลอยให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง เพิ่มความปลอดภัยในการใช้สะพานลอยให้ประชาชน