กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 4 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือพายุดีเปรสชัน
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนรับมือพายุดีเปรสชันลูกใหม่ ระบุพายุดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องว่า ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและใช้เรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ Website http:// dds.bangkok.go.th Facebook : http://www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/ bkk_best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม. Connect นอกจากนั้น สำนักการระบายน้ำ ได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากพายุดีเปรสชัน โดยดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชที่ขวางทางน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร่องลดระดับน้ำในพื้นที่แก้มลิง คูคลอง บ่อสูบน้ำ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการระบายน้ำในช่วงฝนตก พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในทันที อีกทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

พิจารณาความเหมาะสมโครงการเตาเผาขยะสายไหม
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว กทม. ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เรียบร้อยแล้ว นั้น กทม. ยังมีโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม คาดจะใช้เวลาดำเนินการอีกระยะหนึ่งว่า ปัจจุบัน กทม. มีปริมาณขยะที่เก็บขนได้เฉลี่ย 10,700 ตัน/วัน ดำเนินการกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมากำจัดด้วยวิธีหมักทำปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนที่เหลือกำจัดด้วยวิธีการเผาและผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 5 โดยขยะประมาณ 2,500 ตัน/วัน ขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยจ้างเอกชนนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะในพื้นที่ของเอกชนทั้งหมด ทั้งนี้ กทม. จำเป็นต้องสร้างเสถียรภาพในการบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการพึ่งพาระบบการฝังกลบขยะนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการพัฒนาระบบกำจัดขยะโดยระบบเตาเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงาน จึงได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ

 

 

บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะในคูคลองอย่างยั่งยืน
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์ กทม. จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะในคลองเป็นประจำ แต่ยังมีขยะในคลองเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุภาครัฐต้องบูรณาการการจัดการขยะให้เป็นระบบและครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะในคูคลองมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการร่วมกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์คูคลอง โดยบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน อีกทั้ง ส่วนราชการภายในสำนักงานเขต ได้ร่วมกันรณรงค์กิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ควบคู่กับการให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน การรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งด้วยหลัก 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำ คูคลอง นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตจะประสานการใช้กลไกด้านกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลองอีกทางหนึ่งด้วย