กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 9 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

แนวทางพัฒนาคุณภาพร้านอาหารริมทาง (Street Food)
          นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีผู้บริโภคเรียกร้องให้สตรีทฟู้ด (Street Food) หรืออาหารริมทาง มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยว่า สำนักอนามัยได้วางแนวทางการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการรักษาความสะอาดของร้านอาหารโดยเฉพาะหาบเร่แผงลอย โดยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต ตรวจสอบแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน ในด้านคุณภาพอาหาร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) ยาฆ่าแมลง ไอโอเดท สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งที่ผ่านมา ได้สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนไปแล้ว จำนวน 7,676 รายการ ผ่าน 7,600 รายการ ตรวจหาเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 304 รายการ ผ่าน 242 รายการ เมื่อพบการปนเปื้อน เจ้าพนักงานได้ออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับด้านผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ กทม. ทุกราย พร้อมทั้งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. โดยป้ายรับรองเป็นแบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. รวมทั้งความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย โดยจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป เฟซบุ๊ค ยูทูป และเอกสารคู่มือ เผยแพร่ผ่านช่องทางของ 50 สำนักงานเขต รวมถึงเว็บไซต์ของกองสุขาภิบาลอาหารและเฟซบุ๊คของสำนักอนามัย และแอปพลิเคชัน กทม. Connect เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 - 2 เรื่อง

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากพายุหมุนในพื้นที่กรุงเทพฯ
          พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือพายุหมุนที่อาจส่งผลกระทบถึงพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยและวาตภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ตลอดจนหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุนจัดทำแผนรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากฝนตกหนักและวาตภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้การช่วยเหลือผู้สบภัยได้ทันที รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์ผู้ประสบภัยภายหลังจากภัยสิ้นสุดแล้วอีกด้วย

 

ชี้แจงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นประกวดราคาและผลงานการกำจัดขยะระบบเตาเผา
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งข้อสังเกตโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ของ กทม. มีผู้ชนะการประกวดราคาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม คือ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช คือ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 2 ราย เป็นบริษัทกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) โครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเปิดรับฟังคำวิจารณ์ บริษัท นิวสกายฯ ตั้งขึ้นยังไม่ถึง 1 ปี อาจทำให้บริษัท นิวสกายฯ ขาดคุณสมบัติ และหากบริษัท นิวสกายฯ นำผลงานของบริษัทซีแอนด์จีฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น มาใช้ยื่นประกวดราคาในนามของบริษัท ย่อมไม่สามารถทำได้ แต่หากนำผลงานของบริษัท ซีแอนด์จีฯ มายื่นประกวดราคา ก็ต้องยื่นเป็นลักษณะ “กิจการร่วมค้า” ว่ากรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ การยื่นข้อเสนอกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นในนามกิจการร่วมค้า ซึ่งผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ตามประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งในการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม มีผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ รวมทั้งรายผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ด้วย การพิจารณาคะแนนผลงานด้านประสบการณ์ซึ่งจะพิจารณาคะแนนได้ ต้องดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผลงานไม่เกิน 10 ปี นับจากวันยื่นข้อเสนอ) และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ กทม. ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงพิจารณาให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ทุกรายตามแนวทางดังกล่าว

 

เขตคันนายาวกวดขันไม่ให้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
          นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. เปิดเผยกรณี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่เขตคันนายาวว่า กทม. ได้กำหนดนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปัญหาการจอดรถยนต์และขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สำนักงานเขตคันนายาวจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราและกวดขันการจอดรถหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในถนนสายหลักเป็นประจำทุกวันและสลับพื้นที่ทุกเส้นทางโดยตั้งด่านกวดขันอย่างต่อเนื่องและสุ่มตรวจตรา รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเพิ่มการตรวจและกวดขันไม่ให้จอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย

 

เขตทุ่งครุแก้ไขความเดือดร้อนบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 33
          นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวกรณี ในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน เพจ JS100Radio ระบุบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 33 มีฝาท่อเผยอขึ้นมาและมีหลุมกลางถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมาว่า บ่อดังกล่าวเป็นบ่อพักท่อประปาซึ่งเป็นการขุดวางท่อประปาบนถนนประชาอุทิศดำเนินการโดยการประปานครหลวง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้แจ้งการประปานครหลวงได้รับทราบ ซึ่งการประปานครหลวงได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวและเนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบความแน่น หากผลทดสอบผ่านแล้วจะดำเนินการจัดซ่อมถาวรเพื่อคืนผิวจราจรต่อไป

 

เขตจตุจักรแก้ปัญหาคนเร่ร่อนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
          นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีเพจ JS 100 Radio เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความบริเวณเกาะกลางสะพานคลองบางซื่อ ถนนพหลโยธิน มีกลุ่มคนไร้บ้านเข้าไปพักอาศัย มีการตั้งวงดื่มเบียร์ และเกิดปัญหาทะเลาะวิวาท สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน ใกล้สะพานข้ามคลองบางซื่อ พื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลเร่ร่อน พบแต่เสื้อผ้าบางส่วน จึงได้ดำเนินการจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราและกวดขันไม่ให้มีบุคคลเร่ร่อนมานั่งดื่มสุราหรือพักอาศัยหลับนอนบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ดี สำนักงานเขตจตุจักรได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ตรวจตรา กวดขันบุคคลเร่ร่อนบริเวณบนสะพานลอย ป้ายรถประจำทาง ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง สวนสาธารณะและบริเวณอื่น ๆ ในพื้นที่เขตจตุจักร เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อไป