กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

กทม.เตรียมรับมือปัญหาขยะในช่วงอุทกภัย - เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมสูง
           นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากอุทกภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนว่า กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการขยะในภาวะอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของกรมควบคุมมลพิษในการเตรียมพร้อมทั้งภาวะก่อนอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานเขต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสำรวจวัสดุอุปกรณ์และจำนวนบุคลากร เพื่อรองรับการจัดการขยะ การจัดเก็บ และการกำจัดขยะ ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการกำหนดจุดพักขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนำขยะหรือเศษวัสดุสิ่งของมาทิ้งยังจุดพัก รวมทั้งพิจารณาปรับแต่งท่อไอเสียรถขนขยะให้สูงเหนือระดับน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและรถเก็บขยะปกติไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ นอกจากนั้น ยังได้ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ โดยประเมินความเสี่ยงทั้งบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอย และสถานที่กำจัดมูลฝอย ตลอดจนกำหนดมาตรการรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในภาวะอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

กำชับหน่วยงานสาธารณูปโภคบำรุงรักษาผิวจราจร - เพิ่มความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้า
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ปัจจุบันถนนหลายสาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องขุดเปิดพื้นผิวการจราจร ประกอบกับมีฝนตกบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผิวถนนชำรุดหลายจุด เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนว่า สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำและประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการบำรุงรักษาผิวจราจรระหว่างก่อสร้างให้มีสภาพดี โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ระหว่างสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย รฟม. บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจร ซึ่งสำนักการโยธาได้ขอความร่วมมือ รฟม. และผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างควบคู่ไปกับการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร รวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ดูแลทางเดินเท้า ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายทางเบี่ยงทางเลี่ยง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้สัญจรบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกด้วย

 

เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน - ป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน
         นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน มักเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ไข้ไวรัส RSV, ปอดบวม, หลอดลมอักเสบ และโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อมาจากคนและสัตว์ รวมถึงโรคไข้เลือดออกที่มีสาเหตุจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูฝน ประกอบด้วย การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากรายงานของสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว สื่ออินเทอร์เน็ต ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาน้ำกัดเท้า ตลอดจนมีมาตรการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนที่จะเข้าสถานศึกษา หากพบเด็กป่วยให้ผู้ปกครองพากลับบ้านไปพบแพทย์ทันที และแนะนำให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ ขณะเดียวกันได้มีแนวทางส่งเสริมความรู้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน เช่น โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้สมองอักเสบ โรคฉี่หนู โรคหรือภัยที่เกิดจากน้ำท่วม ได้แก่ โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า รวมถึงภัยอันตรายที่มากับน้ำ ได้แก่ ไฟดูด จมน้ำ เหยียบของมีคม อันตรายจากสัตว์มีพิษ นอกจากนั้น ได้มีหนังสือแจ้งเตือนมาตรการป้องกันโรคและภัยในช่วงฤดูฝน รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทุกแห่ง รวมทั้ง สำนักการศึกษา กทม. สำนักพัฒนาสังคม กทม. และสำนักงานเขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ปกครองและนักเรียนในสถานศึกษา